Kết hợp nhiều đặc trưng sinh trắc sinh lý để mã hóa dữ liệu trong thiết bị di động thông minh = Combination of physiological biometrics in cryptography for smart mobile devies / Huỳnh Văn Quốc Phương.