Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh.-
dc.contributor.authorHồ, Văn Đức.-
dc.date.accessioned2018-06-15T04:00:19Z-
dc.date.available2018-06-15T04:00:19Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.other62.22.03.02-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/5185-
dc.description199 tr.-
dc.description.abstractQuan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo là những chỉ dẫn mang tính khoa học và nhân văn mà ngày nay chúng ta cần phải tiếp tục đào sâu, nghiên cứu kỹ để vận dụng sáng tạo trong quá trình giải quyết vấn đề tôn giáo ở nước ta. Đây cũng là cơ sở lý luận quan trọng trực tiếp để Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra chính sách tôn giáo trên phương diện chung của quốc gia. Bình Phước là tỉnh có nhiều dân tộc cùng chung sống và nhiều loại hình tôn giáo cùng tồn tại. Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách tôn giáo ở tỉnh Bình Phước đã đạt được những kết quả quan trọng về nhiều mặt, bảo đảm sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân trong tỉnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, công tác tôn giáo ở nơi đây cũng còn có những hạn chế cần được khắc phục, đổi mới. Nhiều vấn đề đặt ra trong hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh đòi hỏi Tỉnh ủy và chính quyền địa phương cần phải tập trung giải quyết. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, những quan điểm chung trong chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; căn cứ vào điều kiện cụ thể về mọi mặt của tỉnh Bình Phước, đặc biệt là về tình hình tôn giáo và hoạt động tôn giáo, thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện chính sách tôn giáo ở tỉnh Bình Phước, luận án đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách tôn giáo ở tỉnh Bình Phước hiện nay.-
dc.language.isoother-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.subjectReligion -- Philosophy.-
dc.subjectTôn giáo -- Triết lý.-
dc.titleQuan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo với việc thực hiện chính sách tôn giáo ở tỉnh Bình Phước hiện nay-
dc.typeLuận văn, Luận án (Theses)-
Appears in Collections
CL – VNUHCM


 • thvnu400000355.pdf
 • Toàn văn
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • thvnu400000355-1.pdf
 • Tóm tắt
  • Size : 417,37 kB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :