Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thế Nghĩa.-
dc.contributor.authorNgô, Thị Huyền.-
dc.date.accessioned2018-06-15T02:38:38Z-
dc.date.available2018-06-15T02:38:38Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.other62.22.80.05-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/5177-
dc.description189 tr.-
dc.description.abstractNội dung của luận án được trình bày trong 3 chương: Thứ nhất, luận án phân tích và trình bày một cách có hệ thống các điều kiện, tiền đề, quá trình hình thành và phát triển quan điểm về con người trong triết học Mác. Thứ hai, luận án trình bày một cách hệ thống và phân tích, làm sáng tỏ những nội dung cơ bản quan điểm của triết học Mác về con người và giải phóng con người, đó là: Quan điểm triết học Mác về bản chất con người, về vai trò và vị trí của con người và về sự tha hóa con người; quan điểm triết học Mác về sự tha hóa con người với tư cách là điểm xuất phát của lý luận giải phóng con người, là cơ sở để khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản; và quan điểm triết học Mác về giải phóng con người. Thứ ba, từ kết quả nghiên cứu, luận án nêu ra và phân tích ý nghĩa của quan điểm về con người trong triết học Mác đối với sự nghiệp giải phóng con người ở Việt Nam hiện nay. Về mặt lý luận, quan điểm về con người trong triết học Mác là cơ sở lý luận để Đảng Cộng sản Việt Nam xác định lý tưởng, mục tiêu giải phóng con người trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cũng là cơ sở lý luận để Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nội dung giải phóng con người thời kỳ đổi mới. Về thực tiễn, quan điểm về con người trong triết học Mác là cơ sở phương pháp luận để Đảng Cộng sản Việt Nam xác định cách thức giải phóng con người Việt Nam hiện nay.-
dc.language.isoother-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.subjectPhilosophy.-
dc.subjectTriết học.-
dc.titleQuan điểm về con người trong triết học Mác và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp giải phóng con người ở Việt Nam hiện nay-
dc.typeLuận văn, Luận án (Theses)-
Appears in Collections
CL – VNUHCM


 • thvnu400000346.pdf
 • Toàn văn
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • thvnu400000346-1.pdf
 • Tóm tắt
  • Size : 543,78 kB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :