Quan điểm về con người trong triết học Mác và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp giải phóng con người ở Việt Nam hiện nay