Quá trình thực hiện xã hội hóa giáo dục phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1986-2010