Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Giang Long-
dc.contributor.authorBùi, Xuân Dũng.-
dc.date.accessioned2016-10-11T02:18:09Z-
dc.date.accessioned2017-04-24T04:34:28Z-
dc.date.available2016-10-11T02:18:09Z-
dc.date.available2017-04-24T04:34:28Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.other62.22.80.05-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/5046-
dc.description197 tr.-
dc.description.abstractNội dung của luận án được trình bày trong 3 chương: Thứ nhất, luận án làm rõ những vấn về lý luận chung và những nội dung của giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, về nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, luận án phân tích và làm rõ vai trò của giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong việc phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay. Thứ hai, luận án tập trung làm rõ những điểm về thành tựu và hạn chế của việc kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, nguyên nhân chủ quan và khách quan trong việc kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống nguồn nhân lực trong quá trình phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay. Thứ ba, trên những kết quả nghiên cứu, luận án đã đề xuất bốn nhóm giải pháp cơ bản là: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nguồn nhân lực; Nâng cao nhận thức về kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, bộ máy tổ chức, quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; Đổi mới phương thức giáo dục-
dc.language.isoother-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.subjectPhilosophy.-
dc.subjectTriết học.-
dc.titleKế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong quá trình phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay-
dc.typeThesis-
Appears in Collections
CL – VNUHCM


 • thvnu400000291.pdf
 • Toàn văn
  • Size : 1.13 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • thvnu400000291-1.pdf
 • Tóm tắt
  • Size : 376.8 kB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :