Huỳnh Tịnh Của và công trình biên soạn bộ Đại Nam Quốc Âm Tự Vị