Những khuynh hướng chủ yếu trong văn học chữ Hán đời Lí, Trần