Nghiên cứu sự khác nhau của mô hình VGG-16 với các mô hình máy học khác trong việc xây dựng hệ thống IDS sử dụng Federated Learning