Đánh giá một số phương pháp nhận dạng văn bản trên tập dữ liệu chữ viết tay tiếng Việt cấp độ từ