Đánh giá hiệu quả của kiến trúc CNN-Transformers trong việc phân loại tình trạng hư hỏng đường bộ