Xây dựng hệ thống tự động tổng hợp tin tức và phân tích nội dung