Xây dựng hệ thống giao dịch thị trường ngoại hối thời gian thực sử dụng công nghệ dữ liệu lớn và học tăng cường