Xây dựng giải pháp tiết kiệm chi phí và có khả năng mở rộng cho bài toán lập lịch sạc xe điện sử dụng phương pháp cổ điển kết hợp lượng tử