Trích xuất quan hệ trên Tiếng Việt sử dụng nhiều cách tiếp cận trong việc biểu diễn đường đi phụ thuộc ngắn nhất giữa các thực thể