Tóm tắt video giám sát sử dụng cách tiếp cận transformer