Một số ứng dụng của giải tích phi tuyến trong phương trình đạo hàm riêng ELLIPTIC