Nghiên cứu và phát triển một số kỹ thuật ẩn thông tin trong tín hiệu số