Sự tồn tại nghiệm của bao hàm thức vi phân dạng cực biên