Sự tồn tại của sóng lưu động ứng với sốc Lax trong một số hệ Hyperbolic các định luật bảo toàn ứng với hệ số tán xạ và khuếch tán