Các phương pháp khảo sát hiện trường và thí nghiệm đất trong phòng