Vấn đề nghiệm và nhiều nghiệm trong phương trình đạo hàm riêng