Tồn tại tập tâm hút toàn cục của hệ khuếch tán chéo dạng tam giác