Kỹ thuật điện cao áp. T.2, Quá điện áp trong hệ thống điện