Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn Hữu Lộc (2021)

  • Quy hoạch thực nghiệm và thiết kế tối ưu là công cụ rất hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật, tối ưu hóa sản phẩm, quá trình và hệ thống,… theo các mô hình thực nghiệm. Ngày nay quy hoạch thực nghiệm được ứng dụng trong nhiều lãnh vực như kinh tế, công nghiệp, xã hội,... Ngoài ra còn ứng dụng rộng rãi trong thiết kế để thay thế các mô hình giải tích phức tạp bằng các đa thức bậc nhất hoặc bậc hai nhằm giảm bớt thời gian tính toán… Giáo trình Quy hoạch và phân tích Thực nghiệm biên soạn phục vụ cho đào tạo cao học và đại học, cũng như hỗ trợ các cán bộ kỹ thuật để sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm và tối ưu trong nghiên cứu và đào tạo. Sách đã được xuất bản đầu tiên năm 2011 và nay bổ sung, hoàn thiện thành giáo trình. Sách bao gồm 13 chương, trình bày những vấn ...