Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lê, Thị Bảo Thư (2021)

  • Tài liệu này là tập hợp và hệ thống hoá các sự kiện lịch sử, các câu chuyện lịch sử, các nhân bật có tầm ảnh hưởng và diễn biến trong lịch sử để góp phần giải đáp các câu hỏi vì sao trong kiến trúc và quy hoạch. Những câu chuyện lịch sử đã phổ biến nay được kể lại dưới góc độ chuyên môn kiến trúc quy hoạch sẽ làm rõ mối quan hệ giữa phương thức sản xuất với diện mạo đô thị trong từng hình thái kinh tế xã hội.