Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Minh Quang (2020)

  • Cuốn sách "Khai phá dữ liệu và Kỹ thuật phân lớp" này được viết theo tinh thần chắc lọc các kiến thức tổng quan, then chốt trong lĩnh vực theo cách tiếp cận trực quan, dễ hiểu thông qua các ví dụ thực tế để bạn đọc có thể lĩnh hội được các kiến thức nền tảng phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực này. Bên cạnh các kiến thức nền tảng về khai phá dữ liệu, cuốn sách này cũng trình bày các khái niệm và phương pháp quan trọng trong kỹ thuật phân lớp dữ liệu (data classification) - một trong những kỹ thuật quan trọngs trong khai phá dữ liệu và được áp dụng rộng rãi trong cuộc sống. Ngoài ra sách này còn trình bày và phân tích cách thức ứng dụng các kỹ thuật phân lớp dữ liệu vào thực tế phục vụ công tác học tập, nghiên cứu và triển khai thử nghiệm, nhất là ...