Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đỗ, Quang Minh; Nguyễn, Ngọc Trí Huỳnh (2021)

  • Việc biên soạn cuốn sách “Cơ sở khoa học vật liệu” nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học của cán bộ và sinh viên Khoa Công nghệ Vật liệu cũng như các ngành học liên quan. Nội dung chính của cuốn sách theo đề cương môn học cùng tên trong chương trình đào tạo.Những vấn đề cơ bản về mối quan hệ giữa các học thuyết về thành phần hoá, cấu trúc pha, công nghệ chế tạo và tính chất của vật liệu là nội dung quan trọng nhất được hướng tới trong nội dung cuốn sách. Bên cạnh các khái niệm cơ bản về khoa học và công nghệ vật liệu, những vấn đề khoa học vật liệu đương đại cũng được cập nhật.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đỗ, Quang Minh (2020)

  • KỸ THUẬT SẢN XUẤT VẬT LIỆU GỐM SỨ được biên soạn làm giáo trình đào tạo sinh viên chính quy ngành Silicat, Khoa Công nghệ Vật liệu. Để hiểu rõ nội dung trình bày trong tài liệu, sinh viên cần nắm vững các môn học trước gồm: “Hóa lý Silicat; Quá trình và thiết bị công nghệ Silicat và Hóa học chất rắn”. Nội dung cuốn sách gồm phần mở đầu và ba phần chính: Phần mở đầu trình bày khái niệm về vật liệu gốm sứ và những cơ sở khoa học của nhóm vật liệu này. Phần 1: Nguyên liệu cho vật liệu gốm sứ (chương 1) Phần 2: Kỹ thuật cơ sở (chương 2 và 3) Phần 3: Các sản phẩm gốm sứ (chương 4 đến 8).