Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phạm, Thị Cư; Trương, Trọng Tuấn Mỹ; Lê, Minh Cường (2017)

  • Giáo trình “Mạch điện II” được dùng làm tài liệu tham khảo cho các đối tượng từng là kỹ sư, sinh viên và những người có quan tâm trong lĩnh vực kỹ thuật điện. Nội dung chính của “Mạch điện II gồm: Phân tích mạch trong miền thời gian; Phân tích mạch trong miền tần số; Đường dây dài; Mạch không tuyến tính.