Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Như Phong (2013)

  • Các Kỹ thuật Thống kê dựa trên cơ sở Lý thuyết xác suất là những công cụ quan trọng cho mọi chuyên ngành kỹ thuật. Thống kê trong Công nghiệp được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và các ngành liên quan với nội dung gồm chín chương: Chương 1. Thống kê, giới thiệu về các khái niệm cơ bản về thống kê. Chương này trình bày các dạng dữ liệu thống kê và ứng dụng của thống kê trong công nghiệp Chương 2. Trình bày nhánh thống kê đầu tiên là Thống kê mô tả Chương 3. Bắt đầu trình bày nhánh thống kê thứ 2, Thống kê suy diễn, chương Lấy mẫu. Chương này cũng trình bày các phương pháp Đánh giá mẫu Chương 4. Trình bày nhánh thống kê suy diễn đầu tiên, Ước lượng, với nội dung bao gồm Ước lượng kỳ vọng, Ước lượng độ lệch kỳ vọng,... Chương này cũng trình bày các phươ...

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Như Phong (2013)

  • Các Kỹ thuật Thống kê dựa trên cơ sở Lý thuyết xác suất là những công cụ quan trọng cho mọi chuyên ngành kỹ thuật. Thống kê trong Công nghiệp được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và các ngành liên quan với nội dung gồm chín chương: Chương 1. Thống kê, giới thiệu về các khái niệm cơ bản về thống kê. Chương này trình bày các dạng dữ liệu thống kê và ứng dụng của thống kê trong công nghiệp Chương 2. Trình bày nhánh thống kê đầu tiên là Thống kê mô tả Chương 3. Bắt đầu trình bày nhánh thống kê thứ 2, Thống kê suy diễn, chương Lấy mẫu. Chương này cũng trình bày các phương pháp Đánh giá mẫu Chương 4. Trình bày nhánh thống kê suy diễn đầu tiên, Ước lượng, với nội dung bao gồm Ước lượng kỳ vọng, Ước lượng độ lệch kỳ vọng,... Chương này cũng trình bày các phươ...