Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Như Phong (2018)

  • Tích hợp nguồn lực doanh nghiệp TEI, bước tiếp theo của Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP, là một chức năng quan trọng của kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và các ngành liên quan, với nội dung bao gồm: Tích hợp nguồn lực doanh nghiệp, Tích hợp điều hành, Tích hợp khách hàng, Tích hợp sản xuất, Tích hợp cung ứng, Tích hợp kỹ thuật, Tích hợp hỗ trợ, Công nghệ tích hợp nguồn lực doanh nghiệp.