Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Minh Quang (2020)

  • Cuốn sách "Khai phá dữ liệu và Kỹ thuật phân lớp" này được viết theo tinh thần chắc lọc các kiến thức tổng quan, then chốt trong lĩnh vực theo cách tiếp cận trực quan, dễ hiểu thông qua các ví dụ thực tế để bạn đọc có thể lĩnh hội được các kiến thức nền tảng phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực này. Bên cạnh các kiến thức nền tảng về khai phá dữ liệu, cuốn sách này cũng trình bày các khái niệm và phương pháp quan trọng trong kỹ thuật phân lớp dữ liệu (data classification) - một trong những kỹ thuật quan trọngs trong khai phá dữ liệu và được áp dụng rộng rãi trong cuộc sống. Ngoài ra sách này còn trình bày và phân tích cách thức ứng dụng các kỹ thuật phân lớp dữ liệu vào thực tế phục vụ công tác học tập, nghiên cứu và triển khai thử nghiệm, nhất là ...

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Huỳnh, Ngọc Thi; Đỗ, Tiến Sỹ (2020)

  • Nhóm tác giả biên soạn tài liệu “Nghiên cứu khoa học - Phương pháp và kỹ thuật” với cấu trúc từng chương như sau: Chương 1 giải thích thế nào là một ý tưởng khoa học và làm thế nào để hình thành ý tưởng để phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Chương 2 phân tích tầm quan trọng của một nhóm nghiên cứu và hình thành thói quen xây dựng một nhóm nghiên cứu vững mạnh trong quá trình nghiên cứu khoa học. Chương 3 hướng dẫn cách tìm kiếm các tài liệu tham khảo để làm cơ sở hình thành ý tưởng khoa học, triển khai nghiên cứu và phân tích vấn đề nghiên cứu. Chương 4 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trích dẫn tài liệu tham khảo, đồng thời giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số phần mềm trích dẫn tài liệu tham khảo, cách liệt kê danh mục tài liệu tham khảo tự động để hỗ trợ cho việc soạn ...