Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lê, Văn Trung (2012)

  • -

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lâm, Minh Triết; Nguyễn, Phước Dân; Nguyễn, Thanh Hùng (2013)

  • Tài liệu này được biên soạn, cải tiến và bổ sung từ cuốn “Xử lý nước thải – Tình toán thiết kế công trình” xuất bản năm 1974 - Đại học Xây dựng Hà Nội, nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên tham khảo cách tính toán và thiết kế công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp, giúp sinh viên dễ dàng hơn khi làm đồ án môn học, luận án tốt nghiệp và tham khảo để nghiên cứu tính toán thiết kế các hệ thống xủa lý nước thải khi ra công tác. Hiện nay, chúng ta còn thiếu rất nhiều các nghiên cứu cơ bản đề xác định các thông số tính toán thiết kế của các công trình đơn vị trong công nghệ xử lý nước thải. Do vậy, trong tài liệu này có giới thiệu một số mô hình và phương pháp nghiên cứu để giúp sinh viên làm quen cách tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm, xác định các thông số tí...