CL – VNUHCM (37)

BROWSE BY

Item 1 - 20 [/37]

 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2021-12-18)

  Bài tham luận điểm lại năm vấn đề toàn cầu hiện nay, Biến đổi khí hậu, Khan hiếm nước ngọt và an ninh nguồn nước, Đại dịch Covid 19, Tự do hóa thương mại và Toàn cầu hóa kinh tế, Phân hóa giàu nghèo; chỉ ra là chúng đã được cảnh báo trước, tương tác với nhau và tác động liên hoàn nên diễn biến khó lường. Vai trò và trách nhiệm của con người được nhấn mạnh. Trong bối cảnh đó, Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước nguy cơ bị xâm thực và lún chìm. Hệ sinh thái ngập nước và rừng tràm cũng như rừng ngập mặn mất đi trên diện rộng. Nền kinh tế ở đồng bằng vẫn hoạt động riêng lẻ theo tỉnh. Kinh tế vùng vẫn còn ở thì tương lai. Đóng góp nhiều cho cả nước, đồng bằng nhận được đầu tư chưa tương x...
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2018)

  Quản lý nhà nước giáo dục đại học trong điều kiện quyền tự chủ đại học được xác lập là một nội dung rất quan trọng nhưng ít được thảo luận để sửa đổi bổ sung Luật hiện hành. Thực hiện quyền tự chủ đại học là một quá trình không đơn giản vì tùy thuộc vào tư duy củ hay mới về quản lý nhà nước giáo dục đại học. Làm rõ nội hàm, mục đích sẽ tránh vướng mắc khi tực hiện. Bài viết đề xuất một số kiến nghị sửa đổi bố sung cụ thể.
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2018)

  Theo Tờ trình của Chính phủ số 124/TTr-CP cần có những thay đổi mạnh mẽ hơn nữa trong Luật Giáo dục đại học về hợp tác quốc tế. Bài viết gợi ra những thay đổi đó. Hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về giáo dục đai học khác biệt nhau ra sao; hội nhập quốc tế đặt ra những yêu cầu gì cho giáo dục đại học, và giáo dục đại học đóng góp gì vào chiến lược gìn giữ và thu hút tài năng là những nội dung được đề cập. Cuối cùng bài viết nhìn lại hợp tác quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam.
 • Authors: Nguyễn, Đăng Hà (2011)

  Mục tiêu của Giáo dục Việt Nam là trong một tương lai không xa sẽ phấn đấu đuổi kịp và đạt trình độ khu vực và thế giới. Để làm được điều này không còn con đường nào khác hơn là không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Một trong những giải pháp hết sức cơ bản và cấp thiết là phải xây dựng được một nền tảng chiến lược phát triển KTTT cho sinh viên không những cho những năm dưới mái trường đại học mà còn cho việc học suốt đời. Có như vậy chúng ta mới hy vọng trong một tương lai không xa chúng ta sẽ cho ra thị trường lao động một lớp người lao động không những có trình độ chuyên môn cao mà còn có KTTT để có thể đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội cũng như đáp ứng được nhu cầu học t...
 • Authors: Nguyễn, Vĩnh Hà (2011)

  Hoạt động phổ biến kiến thức thông tin tại Trung tâm Thông tin Học liệu – ĐHĐN mặc dù đã được triển khai thực hiện từ lâu, song đến nay vẫn còn những hạn chế nhất định và chưa đạt được kết quả tương xứng đối với vai trò của đơn vị trong định hướng phát triển chung của ĐHĐN. Bên cạnh việc phát triển nguồn lực thông tin, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, Trung tâm cần tăng cường đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phổ biến kiến thức thông tin với chiến lược quảng bá và triển khai hoạt động một cách thiết thực góp phần cùng Đại học Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực toàn diện được trang bị đầy đủ “kiến thức thông tin là khả năng nhận biết nhu cầu thông tin, tìm kiếm, tổ chức, thẩm định và sử dụng th...
 • Authors: Huỳnh, Thị Trúc Phương (2011)

  Chương trình đào tạo Kỹ năng thông tin của Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ (TTHL ĐHCT) đã được đội ngũ cán bộ của trung tâm xây dựng và triển khai từ cuối năm 2006, dựa trên nền tảng của công tác đào tạo người dùng được Thư viện Trung tâm của trường ĐHCT thực hiện từ nhiều năm trước đó. Là một hoạt động mới mẻ và còn non trẻ trong lĩnh vực thông tin – thư viện ở Việt Nam, chương trình đào tạo kỹ năng thông tin của TTHL ĐHCT đã từng bước hình thành và phát triển thành một hoạt động thường xuyên và gắn bó với độc giả thư viện. Mặc dù còn nhiều thiếu sót và trở ngại cần khắc phục, nhưng nhìn chung hoạt động đào tạo kỹ năng thông tin của TTHL ĐHCT đã tạo được bước khởi đầu đáng ...
 • Authors: Hoàng, Thị Hồng Nhung (2011)

  Kỹ năng thông tin (KNTT) là vấn đề được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Cách tiếp cận vấn đề của các tác giả/nhóm tác giả cũng có nhiều khác biệt, từ thuật ngữ (Kỹ năng thông tin, kiến thức thông tin, hiểu biết thông tin…) đến nội hàm của thuật ngữ. Trong phạm vi của tham luận này, trên cơ sở những tài liệu đã tham khảo và thực tiễn công tác, tác giả xem xét KNTT như một kỹ năng với các nội dung chính (1) khả năng nhận biết một cách chính xác nhu cầu tin của bản thân; (2) khả năng định hướng và tiếp cận được với những nguồn cần thiết để tìm thông tin thỏa mãn nhu cầu tin; (3) khả năng đánh giá, lựa chọn thông tin nhận được; (4) khả năng sử dụng thông ti...
 • Authors: Huỳnh, Thị Xuân Phương (2011)

  Nhiều thư viện và trung tâm thông tin thiết kế chương trình giảng dạy KNTT ở bậc đại học. Tuy nhiên, ít nơi nào đặt vấn đề phát triển chuyên môn cho người dạy KNTT. Ở một số nước có ngành TT-TV tiên tiến, vấn đề nâng cao năng lực cho cán bộ thư viện trở thành người dạy KNTT chỉ mới đề cập trong vòng 30 năm trở lại đây (Walter, 2009). Như vậy, lâu nay chúng ta chỉ nói đến người học và học những gì, nhưng chúng ta lãng quên rằng chính người dạy KNTT cũng cần phải học và học như thế nào. Điều này ví như một người kỹ sư hướng dẫn cho người khác xây nhà nhưng chưa bao giờ tự xây nhà cho mình. Hơn bao giờ hết, vấn đề này cần xem xét và nghiên cứu sâu hơn để có những bước đi phù hợp.
 • Authors: Dương, Thúy Hương (2011)

  Thuật ngữ “Information Literacy” tạm dịch là “Kiến thức thông tin”, ngày càng trở nên quen thuộc trong các trường đại học Việt Nam. Kiến thức thông tin là một trong những yếu tố tạo nên nền tảng vững chắc cho việc học tập và học tập suốt đời (Life-Long Learning) của mỗi người, trong đó có sinh viên. Theo Joan M. Reitz (2004), kiến thức thông tin là “Kỹ năng tìm kiếm thông tin theo nhu cầu, gồm có sự am hiểu về cách tổ chức các thư viện cũng như các nguồn tài nguyên mà họ cung cấp (các dạng thông tin và công cụ tìm kiếm tự động) cùng với các kỹ thuật tìm kiếm thông thường. Khái niệm này cũng bao gồm các kỹ năng cần thiết để đánh giá nội dung thông tin và sử dụng nó một cách hiệu quả, n...