Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn : Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An)Cadastral registers study CF Nguyễn dynasty : Gia Định (Hồ Chí Minh city, Tây Ninh, Long An)