Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn : Biên Hòa (Sông Bé, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu)Cadastral registers study CF Nguyễn dynasty : Biên Hòa (Sông Bé, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu)