Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lưu, Trọng Tuấn (2012)

 • “Translation exists because men speak different languages” (George Steiner). Translation brings people of different languages together, increasing knowledge sharing in the knowledge world. Thus, the journey to find a more operational definition of translation, more effective translation methods, as well as a more effective translation quality assessment model is still ongoing. This book, “An introduction into translation theories”, is an expedition through translation theories. Chapter 1 of the book revisits diverse views on the nature of translation as well as how the translational act cognitively proceeds. Different translation theories which have cotributed to the growth of translatin discipline are depicted in Chapter 2. Diverse translation strategies and methods. Chapter 3 pro...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Thị Minh Hằng (2014)

 • Phong cách ngôn ngữ, hay phong cách chức năng ngôn ngữ, là những cách thức diễn đạt bằng ngôn ngữ với những đặc trưng ổn định, xét về mặt chức năng. Từ trước đến nay có nhiều cách phân loại phong cách chức năng, mỗi hệ thống có ưu điểm riêng. Tuy nhiên, về mặt thực hành tiếng, sự phân biệt đầu tiên phải là sự phân biệt giữa phong cách nói (hay phong cách khẩu ngữ) với phong cách viết, dù rằng không hề có sự đối lập tuyệt đối giữa hai phong cách lớn này. Ở phong cách viết có thể phân chia ra nhiều loại phong cách chức năng khác nhau, trong đó quan trọng là phong cách khoa học, phong cách hành chính – công vụ, phong cách báo chí và phong cách văn chương. Và đó cũng chính là nội dung của tập bài giảng này.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Thị Minh Hằng (2014)

 • Phong cách ngôn ngữ, hay phong cách chức năng ngôn ngữ, là nhưng cách thức diễn đạt bằng ngôn ngữ với những đặc trưng ổn định, xét về mặt chức năng. Từ trước đến nay có nhiều cách phân loại phong cách chức năng, mỗi hệ thống có ưu điểm riêng. Tuy nhiên, về mặt thực hành tiếng, sự phân biệt đầu tiên phải là sự phân biệt giữa phong cách nói với phong cách viết dù rằng không có sự đối lập tuyệt đối giữa hai phong cách này. Ở phong cách viết có thể phân chia ra nhiều loại phong cách chức năng khác nhau, trong đó quan trọng là phong cách khoa học, phong cách hành chính - công vụ, phong cách báo trí và phong cách văn chương. Và đó cũng chính là nội dung của tập bài giảng này. Mục tiêu thực hành tiếng (dành cho sinh viên nước ngoài), trong tập bài giảng này phần lý thuyết chỉ được trì...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lý, Tùng Hiếu (2019)

 • Cuốn sách các vùng văn hóa Việt Nam có bảy chương, triển khai theo trình tự từ lý thuyết đến thực tiễn. Chương đầu trình bày các cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về vùng văn hoá và phân vùng văn hoá Việt Nam, giới thiệu các lý thuyết, các khái niệm liên quan, các tiêu chí phân vùng, các phương án phân vùng và tiểu vùng văn hoá Việt Nam. Sáu chương kế tiếp trình bày về sáu vùng văn hoá Việt Nam: vùng văn hoá Tây Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ; vùng văn hoá Việt Bắc và Đông Bắc; vùng văn hoá đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; vùng văn hoá đồng bằng Trung và Nam Trung Bộ; vùng văn hoá Nam Bộ; vùng văn hoá Trường Sơn và Tây Nguyên. Trình tự giới thiệu các vùng văn hoá là trình tự hình thành và mở rộng lãnh thổ của người Việt-Mường và người Việt, chủ thể chính của toàn bộ không gian văn hoá...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Hữu Phước (2014)

 • Nhân dịp sáu mươi năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2014), Trường Đại học Khoa hoc Xã hội - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Nam cùng với Trường Đại học Thủ Dầu Một, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, tổ chức hội thảo Chiến thắng Điện Biên Phủ - Những vấn đề lịch sử. Hội thảo nhằm thiết thực kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, khẳng định tầm vóc to lớn, giá trị lịch sử trọng đại chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mà dân tộc Việt Nam làm nên vào năm 1954; nhìn lại những vấn đề lịch sử của cuộc chiến tranh Việt – Pháp với đỉnh cao giai đoạn 1953-1954; những tương quan và mối quan hệ quốc tế trong thời kỳ kháng chiến và chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954; những hoạt động phối hợp chiến trường cả nước và các nước bạn trong chiến dịch Điện Bi...