Nâng cao chất lượng của sự phát triển kinh tế, xã hội