Nâng cao chất lượng xuất, nhập khẩu : tăng mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu