Khủng hoảng tài chính suy thoái kinh tế toàn cầu và việc chủ động ứng phó của Việt Nam