Ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì mức tăng trưởng hợp lý, đảm bảo anh sinh xã hội