Vai trò của khoa học trong quản lý toàn cầu về sa mạc hóa = The Role of Science in the Global Governance of Desertification