Một năm với những thay đổi sâu sắc mang đến cơ hội để suy ngẫm lại giá trị của thuế môi trường = A Year of Dramatic Change Brings Opportunity to Rethink the Value of Environmental Taxes