Tôn giáo, mạng lưới xã hội, và sự hài lòng với cuộc sống = Religion, social networks, and life satisfaction