Lịch sử, các nghiên cứu trường hợp, thống kê học và suy luận nhân quả = History, case studies, statistics, and causal inference