Những cam kết cạnh tranh nhau của những người di cư: bạn tình ở đô thị châu Phi và những khoản tiền gửi về quê nhà ở những vùng nông thôn = Migrants’ competing Commitments: Sexual partners in Urban Africa and remittances to the Rural Origin