Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyen, Giang Hoang-
dc.contributor.authorWalder, Andrew G.-
dc.date.accessioned2012-05-02T07:14:41Z-
dc.date.available2012-05-02T07:14:41Z-
dc.date.issued2008-04-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/123456789/4351-
dc.description.abstractTrong các nền kinh tế chuyển đổi, quy mô của các doanh nghiệp kinh tế và việc phân bổ các quyền tài sản giúp hình thành cơ cấu xã hội và tác động đến phân phối thu nhập. Trong các nền kinh tế nông nghiệp, nơi các doanh nghiệp gia đình sử dụng nhiều sức lao động đóng vai trò chủ đạo, những lợi thế về thu nhập của người làm chính trị giảm tương đối so với lợi thế về thu nhập của các doanh nghiệp tư nhân. Ngược lại, những doanh nghiệp lớn hơn trao cho các cán bộ cơ hội thu nhập cao hơn, đặc biệt khi chính phủ nắm quyền sở hữu (trong doanh nghiệp- người dịch) trong giai đoạn đầu của cải cách. Bài báo này phản ánh những phát hiện từ nghiên cứu trước đó về nông thôn Trung Quốc và đối chiếu với số liệu từ Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy trong suốt 2 thập niên đầu tiên cải cách nông thôn ở Việt Nam và Trung Quốc, qui mô và quyền sở hữu của các doanh nghiệp khác biệt một cách đáng kể. Ở Việt Nam, những doanh nghiệp gia đình nhỏ đóng vai trò chủ yếu, trong khi ở Trung Quốc là những doanh nghiệp lớn mà mới,đầu được thành lập bởi các chính quyền nông thôn. Kết quả là, trong khi lợi thế về thu nhập của cán bộ theo kịp với thu nhập của các doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc, lợi thế này tại Việt Nam bị giảm nhanh chóng.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofseriesAmerican Sociological Review, Vol. 73, Number 2;pp. 251-269-
dc.subjectKinh tếen_US
dc.subjectNông thôn Việt Namen_US
dc.subjectBất cân đối thu nhậpen_US
dc.subjectCơ chế thị trườngen_US
dc.titleSở hữu, tổ chức, và bất cân đối thu nhập: Chuyển dịch sang cơ chế thị trường ở khu vực nông thôn Việt Nam = Ownership, organization, and income inequality: Market transition in rural Vietnamen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections
CL – JDP (Journal Donation Project)


  • 2008-1ownership.pdf
    • Size : 399,67 kB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :