Biến đổi khí hậu và đô thị hóa : Tác động và ý nghĩa đối với quản trị đô thị = Climate change and urbanization: effects and implications for urban governance