Thiết lập các ưu tiên cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu = Setting of priorities for adapting to climate change