Tính cạnh tranh của các thành phố trong bối cảnh biến đổi khí hậu : Giới thiệu một số vấn đề